Samfunnsoppdrag

Opera Østfold har hatt et viktig samfunnsoppdrag helt siden etableringen i 2003, og har som formål å produsere og formidle opera med et allsidig repertoar av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Opera Østfold setter etikk og samfunnsansvar høyt og skal utføre sin virksomhet på en forsvarlig og etisk måte for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår aktivitet.

Retningslinjer for samfunnsansvar

1 Opera Østfolds formål

Opera Østfold er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål å være en profesjonelt, produ­serende regionopera, med høy kunstne­risk kvalitet. Operaen skal være regionens kraftsenter innen opera-, musikk- og scenekunst. Operaen skal samtidig ha regional, nasjonal og internasjo­nal orientering.

Vi forstår vårt samfunnsansvar ved at vi utfører vår virksomhet på en forsvarlig måte for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår aktivitet.

2 Virkeområde

Våre retningslinjer gjelder all virksomhet under Opera Østfold sitt ansvar herunder, medarbeidere, innleid personell og konsulenter og leveranser fra underleverandører.

3 Ansvar

Styret, ledere, medarbeidere og innleid personell plikter å følge Opera Østfold til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar. Operasjefen er ansvarlig for at retningslinjene følges av hele virksomheten.

4 Overordnede prinsipper for ivaretakelse av samfunnsansvar for Opera Østfold.

Våre grunnleggende prinsipper for vår aktivitet er:

  • Vi etterlever Norsk lov og myndighetspålagte regler.
  • Våre medarbeidere kjenner våre etiske retningslinjer og vårt mål om å holde høy etisk standard ved utførelse av oppgaver for Opera Østfold.
  • Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering.
  • Vi har nulltoleranse for korrupsjon og enhver form for økonomisk kriminalitet.
  • Vi respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder- og rettigheter inkludert ILOS 8 kjernekonvensjoner, arbeidsmiljøloven og likestillingsloven ivaretas.
  • Vi sørger for gode prosesser og medvirkningsmuligheter for medarbeiderne ved omstillinger og endringer av virksomheten.
  • Vi arbeider systematisk med helse- miljø og sikkerhet og setter oss høye mål for vårt HMS-arbeid.
  • Vi tar miljøhensyn i våre beslutninger og i vår drift, og arbeider målrettet med å redusere negative klimamessige konsekvenser.
  • Våre innkjøp bygger på gode etiske standarder der hensyn til miljø, klima, arbeidstaker- og menneskerettigheter synliggjøres for leverandørene.
  • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og utfører vår rolle som kunstinstitusjon med bevissthet om vårt ansvar for å bidra til å utvikle vårt demokrati med frie ytringer og kritisk tenkning.

5 Rapportering

Det settes opp en årlig kortfattet rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.